Cluster ETREC

PROTOCOL DE COLABORARE

privind constituirea clusterului regional electrotehnic - ETREC

1. PREAMBUL:

Economia judeţului Braşov a ultimilor 20 de ani a fost puternic afectată de închiderea sau ! restrângerea drastică a activităţii unor intreprinderi cu vechi tradiţii în industria română, ca de exemplu: Uzinele "Tractorul", întreprinderea de autocamioane "Roman ", Metrom SA, Rulmentul SA, etc. Dintre marile intreprinderi braşovene numai Electroprecizia SA a reuşit să se menţină la un nivel competitiv ridicat, deşi şi în cazul acesteia restructurările succesive necesare alinierii la ; standardele economice mondiale s-au făcut cu costuri materiale şi umane importante.

Numeroasele schimbări produse pe harta economiei braşovene, ca urmare a amplului proces de globalizare aflat în plină desfăşurare, au condus la ruperea majorităţii relaţiilor de afaceri existente în trecut, fapt resimţit extrem de negativ de către toţi actorii economici prezenţi în piaţă. Apariţia a numeroase IMM-uri în sectoare ocupate în mod tradiţional de marile intreprinderi a conferit flexibilitatea şi adaptabilitatea necesare acestor sectoare, dar se remarcă în acelaşi timp şi faptul că investiţiile pe care IMM-urile le pot face pentru modernizare şi adaptare continuă la noile cerinţe ale pieţei sunt insuficiente şi — mai mult - direcţionate în funcţie de cerinţele momentului, tară a beneficia de o viziune strategică mai amplă.

In aceste condiţii, se impune o acţiune de coordonare a activităţilor din sectorul industrial în conformitate cu o strategie bine aleasă, care să stabilească obiective realiste pentru toţi competitorii în funcţie de resursele disponibile, sau care pot fi atrase din piaţă. In competiţia globală actuală, modernizarea industriei şi creşterea eficienţei economice presupune nu numai o bună coordonare a actorilor economici, ci şi o bună colaborare cu institutele de cercetare şi inovare, cu sistemul de învăţământ de toate gradele şi cu autorităţile publice centrale şi locale.

Una dintre formele de organizare cele mai moderne care permite satisfacerea simultană a acestor cerinţe o reprezintă Clusterul industrial, pe care semnatarii acestui document vor să-1 creeze printr-o voinţă comună, pornind de la structura existentă în prezent pe platforma Electroprecizia SA din Săcele - Jud. Braşov.

Scopul Protocolului de colaborare

Scopul principal al acestui protocol este acela de a crea condiţiile necesare pentru înfiinţarea unui Cluster electrotehnic în Regiunea de dezvoltare economică Centru, axat iniţial pe trei direcţii strategice de dezvoltare şi anume:

o   Motoare şi acţionări electrice
o   Echipamente electrice şi electronice auto
o   Logistică şi servicii suport

Pentru atingerea scopului propus, acest protocol:

o   Nominalizează organizaţiile care au decis să participe la formarea clusterului;
o   Enumera obiectivele principale ale clusterului pentru etapa actuală;
o   Desemnează un comitet de iniţiativă menit să pregătească documentaţia necesară pentru constituirea şi înregistrarea clusterului

Membrii Fondatori ai Clusterului

Următoarele organizaţii au decis, ca membrii fondatori înfiinţarea acestui cluster: O   SC. Electroprecizia SA O   Universitatea Transilvania - Braşov o   Primăria Municipiului Săcele o   Agenţia de dezvoltare Regională Centru O   Camera de Comerţ şi Industrie Braşov O   Institutul Naţional de Autovehicole Rutiere - Braşov o   Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov o   SC. TramarSA-Sf. Gheorghe o   SC. Caditec SRL - Braşov

o   SC. District Serv SRL - Braşov
o   SC. Eurofordi Company SRL
o   SC. EP Construct Maintenance SRL
o    SC. EP Cast Production SRL
o    SC. EP Automotive Equipment SRL
o   SC. EP Electrical Equipment SRL
o    SC. EP Electrical Motors SRL
o   SC. EP Tools Production SRL
o   Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business SA.
o   Liceul ind. "Victor Jinga" - Sacele
o   Asociaţia Forum A +
o   Asociaţia Română Pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - AroTT
o   SC. Real Project SRL
o   SC. BRUMM SRL
o    SC. Metromat SRL
o   SC. KG Clean Energy SA.
o   Cristian Radu - expert

Note: Primirea de noi membrii, procedura de ieşire din cluster precum şi principiile şl mecanismele de funcţionare şi de conducere ale clusterului vor fi prevăzute în Regulamentul de funcţionare al clusterului, document care face parte integrantă din prezentul protocol.

Protocolul precum şi regulamentul de funcţionare al clusterului vor putea fi eventual modificate ulterior, printr-o decizie votată de Comitetului de coordonare al clusterului.

Obiectivele Clusterului

o   Armonizarea şi reprezentarea intereselor intreprinderilor şi instituţiilor participante;
o   Crearea şi comercializarea unor produse şi servicii inovaţive din domeniul electrotehnic;
o   Creşterea competitivităţii economice prin investiţii tangibile şi intangibile, finanţate din resurse proprii sau din fonduri naţionale sau comunitare; 
o   Stabilirea pe baza unor studii de marketing a unor obiective comune de dezvoltare în domeniul construcţiei de motoare electrice, in domeniul automotiv sau electrotehnic în general; 
o   Participarea cu standuri comune la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale; 
o   Perfecţionarea profesională a managerilor şi a angajaţilor prin cursuri organizate de formatori certificaţi sau cu experienţă dovedită în acest domeniu; o   Constituirea unei baze de date şi know-how comune, cu protejarea corespunzătoare a proprietăţii intelectuale; o   Colaborare cu instituţiile de cercetare şi inovare şi cu instituţiile de învăţământ profesional, mediu şi superior, în vederea adaptăriiprogramelor de învăţământ la cerinţele prezente şi de perspectivă ale pieţei muncii; o   Colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a zonei; o   Colaborare cu alte clustere din ţară şi din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice.

Obiectivele Strategice ale Clusterului

Obiectivele strategice vor fi definite de Comitetul de coordonare al clusterului

Atingerea Obiectivelor strategice ale clusterului va constitui sarcina de bază a managementului clusterului, care va acţiona pe baza unui Plan de acţiuni întocmit în acest scop de Comitetul de coordonare al clusterului.

Comitetul de Initiativa

Pentru pregătirea documentaţie necesară la înscrierea clusterului în rândul persoanelor juridice fără scop lucrativ, semnatorii prezentului protocol desemnează următorul colectiv:

- Ing. Ion Mărculescu - Preşedintele Comitetului de iniţiativă
- Jurist Nicuşor Muscă - Consilier juridic

Cluster ETREC

 
1 Cluster ETREC
2 Scopul Protocolului de colaborare
3 Membrii Fondatori ai Clusterului
4 Obiectivele Clusterului
5 Obiectivele Strategice ale Clusterului
6 Comitetul de Initiativa

Contact

Strada Garii nr. 161, Jilava
Complex Gloria bloc B3
tel: +40 21 224 47 82
fax: +40 21 224 47 82
e-mail: office@kgoil.ro